شرکت مهندسی مشاو ر- اقتصادآب مهاب رابین – اولین وتنها دارنده گواهی صلاحیت مشاوره خدمات – اقتصادی در شرق کشور

معرفی شرکت

شــركت مهندســي مشــاور اقتصادآب مهاب رابين، تنها دارنده گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره اقتصادی در شرق کشور و عضو انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی، در ســال 1392 بــا هــدف اصلي انجام مطالعات امکان سنجي، تهيه‌ طرح توجيهي، اقتصادي و فني، ارائه‌ خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌ي فني، مهندسي، توليد، توسعه و تکميل واحدها، ارائه طرح بازسازي و راه‌اندازي واحدهاي توليدي، مديريت طرح، خدمات پشتيباني قابل واگذاري به بخش خصوصي پس از اخذ مجوزهاي لازم، نظارت بر تطبيق عمليات و مصرف منابع در طرح‌ها، ارائه خدمات در زمينه بودجه‌بندي، نظارت و ارائه‌ گزارش‌هاي نظارتي از چگونگي اجراي اعتبارات مصوب بانک‌ها و موسسات اعتباري براي مجريان طرح‌ها در حين و يا بعد از مصرف تسهيلات، ارائه‌ خدمات مشاوره در زمينه‌ بودجه‌بندي، انجام هرگونه مشاوره مديريتي اخذ وام از بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي تاســيس گرديــده و تـــاكنــون پــروژه‌هـــاي موفقي را در اين زمينه‌ها به انجام رسانيده است. این شرکت اولین و در حال حاضر تنها دارنده گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره اقتصادی از سازمان برنامه و بودجه در شرق کشور عزیزمان ایران است.

اســـتفاده از دانـــش و تجربـــه افـــراد كارآمـــد در انجـــام پـــروژه‌هـــا، حفـــظ اصـــول تعهدپـــذيري و انجـــام بهينـــه وظـــايف و مســئوليتهــا، و اســتفاده از تكنولــوژيهــا و ابزارهــاي نــوين در عرصــه مطالعــات و تحقيقــات باعــث انجــام بــه موقــع و بــا بهتـــرين كيفيـــت پـــروژههـــا تـــاكنون شـــده و همـــين امـــر موجـــب رضـــايتمنـــدي كارفرمايـــان از ايـــن مهندســـي مشـــاور و افــزايش روزافــزون تعــداد و حجــم پــروژه‌هــا گرديــده اســت

چارت سازمانی