شرکت مهندسی مشاو ر- اقتصادآب مهاب رابین – اولین وتنها دارنده گواهی صلاحیت مشاوره خدمات – اقتصادی در شرق کشور

نمونه هایی از پروژه های شرکت
خدمات مشاوره راهبردي برنامه‌ريزي و تدوين سياست مالي و مدل مالي و تهيه اسناد مناقصه به روش BOT، در چاه‌هاي آب شرب شهر مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1393
انجام ارزيابي مالي و تهيه اسناد مناقصه 3 طرح سرمايه‌گذاري در محدوده عمل شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1394، شامل:

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي، تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه استفاده از پتانسيل برقابي شبکه آب و فاضلاب مشهد در مخزن B3 در قالب قراردادي BOO؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي، تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه استفاده از پتانسيل برقابي شبکه آب و فاضلاب مشهد در مخزن N در قالب قراردادي BOO؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد مناقصه تهيه و نصب کنتورها در سطح شهر مشهد (3 سري اسناد مناقصه و مدل مالي)؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد مناقصه سامانه جداسازي آب شرب شهر مشهد؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي احداث تصفيه‌خانه مهرگان به روش بيع متقابل؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي احداث تصفيه‌خانه پرکند 3 به روش بيع متقابل؛

تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي بهره‌برداري از تصفيه‌خانه‌هاي خين عرب و التيمور به روش بيع متقابل؛

انجام خدمات مشاوره جهت دريافت تسهيلات از بانک سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1396
خدمات مشاوره راهبردي برنامه‌ريزي و تدوين سياست‌هاي مالي شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1397

کنترل‌کننده قرارداد تعیین هزینه تمام شده خدمات آب و فاضلاب (پساب و لجن) و قرارداد استفاده از لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر مشهد

خدمات مشاوره راهبردي برنامه‌ريزي و تدوين سياست مالي شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالي، شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالي، 1397
ارزيابي فني، اقتصادي، ارائه مدل مالي، تهيه گزارش توجيهي فني و مالي به روش فاينانس خارجي براي شهرهاي انديمشک، ايذه، بهبهان، شوش و بستان، شرکت آب و فاضلاب خوزستان، 1397
انجام خدمات مشاوره و تهيه مدل مالي به روش بيع متقابل براي فاضلاب شهر فردوس، شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبي، 1397
انجام خدمات مشاوره و تهيه مدل مالي به روش بيع متقابل براي فاضلاب شهر بيرجند، شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبي، 1397
تهيه مدل مالي و گزارش توجيهي تکميل تاسيسات فاضلاب شهرهاي باغستان و شهر قدس به روش بيع‌متقابل و تعيين بهاي تمام شده پساب در مناطق تحت پوشش در طرح‌هاي واگذاري پساب به متقاضيان، شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌هاي غرب استان تهران، 1398
تهيه گزارش‌هاي توجيهي مالي و اقتصادي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري (احداث تصفيه‌خانه سد ابيورد، اجراي باقيمانده خط انتقال سرخس و احداث تصفيه‌خانه آب شرب شهر سرخس)، شرکت آب منطقه‌اي خراسان رضوي، 1398
تهيه گزارش‌هاي توجيهي، فني و مالي تکميل تاسيسات فاضلاب شهرهاي بجنورد، شيروان، گرمه، جارجرم، فاروج، اسفراين و آشخانه به روش بيع متقابل، شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالي، 1399
انجام خدمات مشاوره به منظور امکان‌سنجی اقتصادی پروژه هتل آسمان کوهسنگی مشهد، بانک سپه، 1399
انجام خدمات کارشناسی تهیه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی طرح انتقال آب از چاه‌نیمه به زاهدان به روش DROT جهت استفاده از تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه، شرکت بهبود گذر پارس زره، 1399
انجام خدمات کارشناسی و مشاوره راهبردی در حوزه مسائل سرمایه‌گذاری و تامین مالی در محدوده عمل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالي، 1400
انجام خدمات مهندسی آبرسانی تانکری جهت استفاده از تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه، شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالي، 1400
انجام مطالعات ارزیابی مالی و تهیه اسناد و برگزاری مناقصه طرح‌های سرمایه‌گذاری در محدوده عمل شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1400
انجام خدمات مشاوره ارزیابی فنی – اقتصادی، تهیه اسناد فراخوان و ارزیابی کیفی و ارائه مدل مالي بيع متقابل پساب فاضلاب شهرهای اسلام‌آباد غرب، هرسین و کنگاور، شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه، 1400
 
انجام خدمات مشاوره تهیه مدل مالی و گزارش توجیهی استفاده از تسهیلات مالی ماده 56 در خصوص 7 طرح شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، 1401
انجام خدمات مهندسي انتخاب سرمایه‌گذار استفاده از جامدات زیستی (کیک لجن) تصفیه‌خانه فاضلاب شهری جهت فراوری و تولیدمحصول در محدوده تحت پوشش شرکت فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب تهران، 1401
قرارداد انجام خدمات مهندسی شناسایی سرمایه‌گذار جهت تأمین منابع مالی احداث تأسیسات فاضلاب، انتقال پساب و بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب شهر شریف آباد به روش بیع متقابل، شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران، 1401
قرارداد ارائه خدمات مشاوره اخذ تسهیلات مالی ماده 56 طرح آزادراه مشهد-چناران-قوچان، شرکت شرکت احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آزادراه مشهد – چناران – قوچان، 1402
قرارداد ارائه خدمات مشاوره اخذ تسهیلات مالی ماده 56 طرح آزادراه مشهد-چناران-قوچان، شرکت شرکت احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آزادراه مشهد – چناران – قوچان، 1402