شرکت مهندسی مشاو ر- اقتصادآب مهاب رابین – اولین وتنها دارنده گواهی صلاحیت مشاوره خدمات – اقتصادی در شرق کشور

فهرست پروه های آب

1.خدمات مشاوره راهبردي برنامه‌ريزي و تدوين سياست مالي و مدل مالي و تهيه اسناد مناقصه به روش BOT، در چاه‌هاي آب شرب شهر مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1393
2.انجام ارزيابي مالي و تهيه اسناد مناقصه 3 طرح سرمايه‌گذاري در محدوده عمل شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1394، شامل:
تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي، تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه استفاده از پتانسيل برقابي شبکه آب و فاضلاب مشهد در مخزن B3 در قالب قراردادي BOO؛
تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي، تهيه اسناد مناقصه و برگزاري مناقصه استفاده از پتانسيل برقابي شبکه آب و فاضلاب مشهد در مخزن N در قالب قراردادي BOO؛
تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد مناقصه تهيه و نصب کنتورها در سطح شهر مشهد (3 سري اسناد مناقصه و مدل مالي)؛
تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد مناقصه سامانه جداسازي آب شرب شهر مشهد؛
تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي احداث تصفيه‌خانه مهرگان به روش بيع متقابل؛
تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي احداث تصفيه‌خانه پرکند 3 به روش بيع متقابل؛
تهيه گزارش توجيهي فني، اقتصادي و مالي، تهيه مدل مالي و اسناد ارزيابي کيفي بهره‌برداري از تصفيه‌خانه‌هاي خين عرب و التيمور به روش بيع متقابل؛
3.تهيه گزارش‌هاي توجيهي مالي و اقتصادي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري (احداث تصفيه‌خانه سد ابيورد، اجراي باقيمانده خط انتقال سرخس و احداث تصفيه‌خانه آب شرب شهر سرخس)، شرکت آب منطقه‌اي خراسان رضوي، 1398
 
4.انجام خدمات کارشناسی تهیه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی طرح انتقال آب از چاه‌نیمه به زاهدان به روش DROT جهت استفاده از تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه، شرکت بهبود گذر پارس زره، 1399
 
5.انجام خدمات مهندسی آبرسانی تانکری جهت استفاده از تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه، شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالي، 1400
 
6.انجام مطالعات ارزیابی مالی و تهیه اسناد و برگزاری مناقصه طرح‌های سرمایه‌گذاری در محدوده عمل شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت آب و فاضلاب مشهد، 1400 شامل:
6-1- خدمات مشاوره تهیه مدل مالی، گزارش توجیهی استفاده از تسهیلات مالی ماده 56 در خصوص طرح‌های:
1- احداث مدول سوم تصفیه‌خانه اولنگ شهر مشهد
2- احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب پرکندآباد 3 و تهیه اسناد مناقصه برای این پروژه
3- ایجاد تاسیسات آبرسانی روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد
6-2- تهیه اسناد انتخاب سرمایه‌گذار جهت استفاده از پتانسیل برق‌آبی خطوط آب و فاضلاب در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد در خصوص طرح‌های:
1- استفاده از پتانسیل تولید انرژی برقابی در ورودی ایستگاه شماره 4 خط انتقال آب سد دوستی به شهر مشهد
2- استفاده از پتانسیل تولید انرژی برقابی در محدوده مخزن A شهر مشهد
6-3- حفظ و ذخیره آب و کاهش هدررفت ظاهری شامل:
1-جذب سرمایه‌گذار برای شناسایی انشعابات غیرمجاز
6-4- جذب سرمایه گذار در املاک و مستغلات شرکت با هدف ارتقا بهره وری
1- پتانسیل ایجاد نیروگاه CHP در مجموعه ورزشی
6-5- تهيه مدل محاسباتی و دستورالعمل‌های مربوطه به ماده 11